שאלה:
תשובה:
אם אתה עשירי בביהכנ"ס, אסור לצאת, ונאמרו על כך דברים חריפים, וכך גם לגבי אמצע קדיש, קריה"ת ושאר דברים שמחייבים עשרה כמו"כ אם יש עוד מתפללים, והם אוחזים במקום שאסור להם לענות, ויש בדיוק 9 עונים, ואתה אחד מהם, אסור לצאת. למרות שבשני המקרים ימשיך בחזרת הש"ץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז נה, ד.
חזרת הש"ץ דבר שבקדושה מנין תפילה במנין בית כנסת
416