שאלה:
תשובה:
אין לעשות כן. (רק בשעת הדחק, אם קרה פעם אחת שאין לו דרך להשיג תפילין / רצועות אחרות, יכול לעשות כן, אך להפך - דהיינו להשתמש ברצועות של תפילין של רש"י לתפילין של ר"ת, אסור בכל מקרה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה השקו"ט בשו"ע ונו"כ בסימן ל"ד, וראה ליקוט שיטות ודעות בפסקי תשובות שם וש"נ. התשובה כאן עפ"י שו"ע אדמוה"ז שם סעיף ח - לא להחליף כלל, וסעיף ט, דלמנהגנו שאין מניחים תפילין של ר"ת ביחד עם של רש"י אלא אח"כ, במקום שאין לו רצועה אחרת, יכול ליטול משל ר"ת לשל רש"י אך לא להפך)
תפילין רצועות התפילין תפילין ר"ת
399