שאלה:
תשובה:
אין בזה איסור יחוד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אבה"ע סי' כ"ב פת"ש ס"ק ב' בשם הב"ח
יחוד
731