שאלה:
תשובה:
בהדגשה שמדובר על שניצל ביתי, התכוונת מן הסתם לעובדה שבכזה מקרה הציפוי הוא דק, ואין לו חשיבות מצד עצמו, ואז כאשר מטרתו היא רק כדי שניתן יהיה לאכול את מה שבפנים ברכתו שהכל. אמנם שאלתך נובעת מכך שכאשר מין דגן נותן טעם מיוחד, יש לברך על התבשיל / מאפה מזונות, גם אם אינו חשוב לאכילה בפני עצמו. ומאחר ולעתים קשה להגדיר במדויק מתי אכן יש כוונה של טעם בפירורים, וכן מהו העובי המדויק של ציפוי שבו הדין ישתנה - הרי שיש בהחלט מקום לאכול אותו דווקא בתוך הסעודה, או - כעצה שמביא אדמוה"ז במקרה כזה, לברך "מזונות" על משהו אחר', ו"שהכל" על הבשר שבשניצל. בעניין שניצל "מוסדי" - דהיינו שהציפוי הוא עבה ומשמעותי, (וכך גם אם מכינים בבית שניצל כזה) אכן מברכים מזונות. לעניין ברכה אחרונה, במקרים שמברכים 'מזונות' - הרי שמברכים ברכה מעין שלש רק אם יש בפירורים שיעור אכילת כזית (27 גרם) תוך כדי אכילת פרס (4 דקות).
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: ראה בכל הנ"ל סדר ברכות הנהנין פרק ג - הלכות ב-ח, וראה בביאורים ובטבלאות הברכות שבביאורים של הר"א אלשווילי, הר"ח פרוס ועוד, וכן בטבלה שבספר "שמירת הברכות" גדסי, ובספרים אלו מצוינים דיונים ומ"מ לכל הנ"ל.
ברכה ראשונה ברכה אחרונה ברכה מעין ג' ברכת מזונות ברכת שהכל
371