שאלה:
תשובה:
לצורך הגנה ושמירה מותר לגדל, אך צריך לשמור עליו שלא יזיק ויבהיל סתם אנשים. בשבת אין להרימו. מובן, שעקב הזהירות מראיית בע"ח לא טהורים, בפרט ע"י ילדים, הרי שראוי לתחום את גידול והחזקת הכלב, רק לצורך שמירה, ולא להפוך אותו לידיד.. לגבי גידול כלב בבית - ראה תשובה נוספת באתר.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: שו"ע חו"מ סימן תט סעיף ג, שו"ע אדה"ז סימן שח סעיף עח. שו"ת שאילת יעבץ, ח"א סי' י"ז, שערי הלכה ומנהג ח"ג עמ' רכ"ג ואילך
בעלי חיים בעלי חיים לא טהורים שמירת הגוף והנפש
1080