שאלה:
תשובה:
כניסה לדירה חדשה (או חדשה עבורו) שבבעלותו, בעייתית מעיקר הדין, ולכן יש להמנע מכך, כל עוד אין זה מצב שאין איפה לגור, ומר"ח מנחם אב עוד יותר קשה להתיר. גם לגבי מעבר דירה שכורה וכיו"ב כתבו רבים להמנע משום שאינו סימן טוב, ומר"ח מנחם אב ישנה הוראה כזו גם מהרבי מה"מ, להמנע ככל הניתן. אם בכל אופן חייבים לעבור, מן הראוי לדאוג להכניס חפצים קודם בין המצרים או ר"ח מנחם אב.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: שו"ע תקנא והנסמן בפסקי תשובות שם, שערי הלכה ומנהג או"ח ב, שה.
בין המצרים
785