שאלה:
תשובה:
קבלת שבת - הרבי מה"מ הורה, בשנת תשי"ב, לומר ב'בואי בשלום' את הנוסח 'גם בשמחה ובצהלה' כמו בכל יום טוב. וכמובן שכך נהגו ונוהגים בכל השנים מאז. יום השבת - י"ב תמוז הוא מהימים שאין אומרים בהם 'תחנון' בחול ולכן אין אומרים 'אב הרחמים' לפני מוסף ו'צדקתך' בתפילת מנחה. בכלל - בהתחשב בכך שמדובר בחג הגאולה, 'מועד המועדים' וכל המעלות שלו, מובן שהתפילה תתנהל מתוך שמחה מיוחדת, בנוסף לשמחת השבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ההוראה בשנת תשי"ב, ראה התוועדויות בלה"ק כרך ו' עמ' 38 הערה 7 ויומני אותה תקופה שהתפרסמו בכו"כ מקומות. לגבי אב הרחמים וצדקתך - לוח 'היום יום'. ספר-המנהגים. לוח כולל-חב"ד. מועד המועדים - לשון בעל הגאולה באג"ק שלו ח"ב עמ' תכ. וביאור הרבי מה"מ: "מועד עניינו - שנעשה בו נס, וי"ב תמוז הוא מועד ונס הכללי, ניסו של ראש ישראל, שממנו נמשכים כל המועדים וניסים פרטיים" - ליקוטי-שיחות ח"ד עמ' 1322.
מועדים חסידיים תמוז
631