שאלה:
תשובה:
מאחר ולא מדובר במצווה שאדם מחויב בה, הרי שאם מתנה לכתחילה, יכול לעשות זאת מכספי מעשר. אמנם אם לא התנה - התשלום נעשה חוב עליו, ואז אינו יכול לשלם מכספי מעשר. אמנם אם באפשרותו לתת לא מכספי מעשר - עדיף בהחלט.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ברמ"א על שו"ע יו"ד רמט, א כתב "אין לעשות ממעשר שלו דבר מצוה כגון נרות לבית הכנסת" וכו', אולם עי"ש בט"ז ובה"ט, כפי שכתבנו, וראה בסדבה"נ שכתב אדמוה"ז (י"ב ט)בפשטות דהמעשר יכול לתת לשאר מצוות.
צדקה מעשר כספים שימוש בכספי מעשר
359