שאלה:
תשובה:
אסור לקרוא קריאת שמע או להתפלל כנגד שיער אשה, אפילו היא אשתו - בשאר הזמנים מותר, לבעל בלבד, מן הדין לראות את שיער אשתו. מובן שבאופן כללי האישה מכסה את ראשה תמיד, גם בבית, הן מצד הלכות צניעות בכלל שלא לגלות מקומות שדרכן להיות מכוסים, הן מצד המעלות של הצניעות בבית (זוהר, מעשה קמחית וכו') ועוד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח עה, ד. לקו"ש ח"ב פרשת בהעלותך ס"ה ואילך
צניעות כיסוי ראש נשים
795