שאלה:
תשובה:
אין להתיר נדרים בשבת שלא לצורך השבת, יש אומרים משום "טרחא", ויש אומרים משום "ממצוא חפצך". מותר להתיר נדרים לצורך השבת עצמה, או כאשר חייבים להתיר אותם מייד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: טור ושו"ע, שו"ע אדמוה"ז - סימן שמא וש"נ.
שבת דיבור בשבת התרת נדרים
275