שאלה:
תשובה:
אף שרבים מהפוסקים מתירים באופן זה, מדברי אדמוה"ז עולה שצריך תשעה שיכוונו לברכות ויענו "אמן" בפועל ממש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה דברי הפוסקים שנלקטו ב'פסקי תשובות' על או"ח סימן נה אות יא, ושם העלה דאף לדעת המצריכים ט' עונים, ניתן להחשיב את מי שממתחיל ומתפלל עם הש"ץ, אך לשון אדמוה"ז אינה מורה כן שמצריך "ט' שיככונו לענות אמן".
חזרת הש"ץ תפילת שמונה עשרה מנין
247