שאלה:
תשובה:
ראשית - אין להוציא ולקרוא בספר התורה אלא כאשר ישנו ציבור - דהיינו מניין של גברים מעל גיל מצוות, שלפחות ששה מהם לא שמעו את הקריאה. אין לטלטל ספר תורה לקריאת ארעי, השנה - תש"פ לרגל המצב בו במקומות רבים מתקיימים מניינים בחצר בית הכנסת, וכן מניינים בחצרות ובמפרסות וכד' - הרי שאין לטלטל את הס"ת מחוץ למקומות אלו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: דין טלטול ס"ת נידון באריכות, טוש"ע או"ח סוף סימן קלה, בנושאי הכלים ובפוסקים רבים (ראה מ"ב ופסקי תשובות על אתר ועוד), ועל פי המבואר שם כתבנו, ובפרט שהוראת הרבי מה"מ היא לדאוג שכולם יבואו לביהכנ"ס, וישמעו את הקריאה בציבור עם הברכות שלפניה ולאחריה, ולא הורה להביא את הקריאה אל הילדים וכו'.
קריאת התורה קריאת עשרת הדיברות טלטול ספר תורה שבועות
289