שאלה:
תשובה:
"כאשר הסתפרו בשלשת ימי ההגבלה קודם ערב חג השבועות לא היתה דעתו של כ"ק אדמו"ר (הרש"ב) נ"ע נוחה מזה", ומכאן שלמנהגנו ניתן להסתפר רק בערב חג השבועות
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים
שלושת ימי ההגבלה תספורת חודש סיון
535