שאלה:
תשובה:
העובדה שרב, שליח או כל אדם אחר עשה עירוב תבשילין וציין שזה עבור כל אנשי העיר, אינה פוטרת כל אחד מלעשות עירוב תבשילין בעצמו. במקרים רבים, מי שימנע מלבצע בעצמו עירוב תבשילין ויסמוך על הרב - לא יצא בכך ידי חובתו. ולכן מי שלא ביצע את עירוב התבשילין, ישאל את הרב האם במקרה זה העירוב יועיל לו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שלחן ערוך אדה"ז הלכות יו"ט סימן תקכז סעיף יד.
עירוב תבשילין ערב חג
328