שאלה:
תשובה:
כמובן וגם פשוט - אין בכחנו להשיג כלל בנוגע למעלתו וקדושתו העצומה של השל"ה הק', ולכן התשובה דלקמן מתייחסת אך ורק למה שהונהג בעיקר בשנים האחרונות, לקבוע כחובה או כמנהג אמירת תפילה שניסח להצלחה בחינוך הבנים, ולומר זאת בערב ר"ח סיון (אף שלאו דווקא התכוון בעצמו לקבוע זאת כמנהג המחייב את כלל ישראל ואכ"מ). אין התייחסות לתפילה זו אצל רבותינו נשיאינו, ומזה עצמו מובן שאין מנהג כזה אצלנו, ומהטעמים לכך, כפי שמביא הרבי מה"מ בעניין אחר: * בראש ובראשונה - אנו מתפללים את התפילות שהביא אדמוה"ז בסידורו, שהן התפילות השוות לכל נפש ותפילה זו אינה מובאת בסידורו, ואינה מוזכרת אצל אף אחד מרבותינו נשיאינו. * "בכלל בענייני תפלה, הנה כל הוספה על מה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה ומובא בראשונים, צריכה להביא ראי' לקבלתה, במילות אחרות כל המתקן תפילה בנוסח ואמירה לרבים, עליו להביא ראיה ברורה ויסוד לזה, ולא על הנמנע מלקבל ההוספה" ובעניין הסגולה שבכך - כבר כותב הרבי "אם רצונו דווקא בספר סגולות, הרי ישנה סגולה בדוקה ומנוסה, והיא תורתנו הק'" - ובעניינו, בנוגע להצלחה בחינוך הילדים, כבר הורו לנו את הדרך, להקדיש לפחות חצי שעה ביום לחשוב ולתכנן את החינוך, ואם מחפשים תפילה מיוחדת על כך, הרבי ריי"ץ מביא את הסגולה ששמע מ'זקני ארץ' לומר כל יום בנוסף לפרק התהילים המתאים לשנותיו, גם את פרקי התהלים המתאימים לשנות הילדים, כסגולה שלא יצאו לתרבות רעה ח"ו.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: דברי הרבי מה"מ נכתבו בנוגע לאי אמירת נוסח י"ג העיקרים אחר התפילה למנהגנו, באגרות קודש כרך י"ב עמ' י"ח, והבאנו את הטעמים השייכים לעניין זה. (המכתב במלואו נמצא בתשובה נוספת באתרנו). דברי הרבי ריי"ץ - אגרות קודש שלו, חלק א' אגרת ט"ז.
חודש סיון נוסח התפילה
2016