שאלה:
תשובה:
אם בעקבות המצב לא תוכל להמשיך לנהוג בזהירות זו, הרי שאם מחליפים מסנן עדיף להשתמש בו, באם זה אותו מסנן של כל השנה, יש להשתמש במים מהברז
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לענייןהזהירות להשתמש במים שהוכנו מראש: ראה המובא באוצר מנהגי חב"ד ניסן, "הנהגות ומיני זהירות" י: "הרה"ח ר' זלמן משה (היצחקי) ע"ה, היה משתמש כל ימי הפסח במים שהכינם קודם החג. אחר-כך היה קשה עליו הדבר, ושאל את אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע אם יכול לחזור בו מהנהגה זו. השיבו הרבי נ"ע, שמנהג זה הוא מהנהגות הבעש"ט נ"ע, הגם כי אנו [היינו הרבי עצמו] אין נוהגין בו. לפיכך עליו להמשיך ולנהוג בהנהגה זו ולא לבטלה". ולעניין סינון מי הברז בפסח ראה שם אות יא, ובעוד כמה מהליקוטים.
הידורים וזהירויות בפסח פסח
1009