שאלה:
תשובה:
אם ניתן להגיע למקור מים טבעי, הרי שאפשר לטבול בו את הכלים וסדר העדיפות בטבילה הוא 1) ים 2) מעיין 3) נהר. אם לא קיימת אפשרות לטבול כלים כלל, העצה המובאת בפוסקים היא להקנות את הכלי לנכרי, ואז לשאול אותו ממנו ולהשתמש בו. ובהזדמנות הראשונה יטבלו אותו בלי ברכה. בכדי לבצע זאת באופן הנכון להלן קישור לשטר ייפוי כח להקניית הכלים, ע"י חבר המכון הרה"ח מנחם ללום שליט"א, מועד רבני ליובאוויטש בצרפת: https://bit.ly/shtarm
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לגבי טבילה במעיין ונהר, כתבנו אותם כאופציה פחות מועדפת משום שיש לעתים קרובות חשש שרובו מי גשמים, וא"כ פסול ב'זוחלים', בכל זאת בשעת הדחק כזו, אפשר לסמוך על דברי הרמ"א ביו"ד סימן רא, ואכמ"ל. העצה להקנות את הכלי לנכרי - שו"ע יו"ד סימן קכ סעיף יז וברמ"א שם " וכן יעשה אפילו בחול במקום שאין לו מקווה" וראה גם בשו"ע ושו"ע אדה"ז חלק ב סימן שכג סעיף ח.
טבילת כלים קורונה
1551