שאלה:
תשובה:
אפשר לעשות מנין באופן כזה בשעת הדחק.
נכתב ע"י הרב מנחם ללום
מקור: שו"ע נה, יד: "מי שעומד אחורי בית הכנסת, וביניהם חלון אפילו גבוה כמה קומות . . ומראה להם פניו משם, מצטרף עמהם לעשרה". וכן בשו"ע אדמו"ר הזקן: "מי שמראה פניו להעומדים בבית הכנסת, אפילו הוא עומד אחורי בית הכנסת ומראה להם פנים דרך חלון שביניהם . . מצטרף עמהם לעשרה". ומקור הדברים ברשב"א (שו"ת, א, צו), שכתב שהטעם לכך שסומכים על כך שהש"ץ עומד על גבי תיבה שהוא גבוהה עשרה ורחבה ד', ויש לה מחיצות גבוהות, ובכל זאת מוציא יד"ח את הרבים בתפילה והרי הוא ברשות אחרת ? ובטעם השני כותב שאפשר לומר, שכל שרואין אלו את אלו, כאילו הם בבית אחד דמי. ולכן מצטרפין ודומה לדיני 'זימון' של ברכת המזון המבואר בברכות נב. (כתבנו בשעת הדחק, כי אפשר לחלק, שמועיל רק לאדם אחד וכלשון השו"ע וכן מועיל רק בעומד אחורי ביהכנ"ס שהוא לא בית בפני עצמו, ראה ערוך השלחן, נה כ, ואמכ"ל).
תפילה במנין קורונה
1351