שאלה:
תשובה:
נפסק להלכה שאין אומרים "צידוק הדין" בחודש ניסן. כמו כן נהגו של להספיד בחודש ניסן. לגבי עלי'ה לבית החיים, לא נפסק בפירוש בפוסקים, אלא בספרי המנהגים. יש שהביאו שמנהג האשכנזים בירושלים לעלות לביה"ח גם בחודש ניסן, ויש שהביאו כך ממנהגי מרוקו ועוד. אמנם למעשה, כתבו רבים מהאחרונים, כולל הספרדים, להימנע מכך אף לצורך אזכרה ויארצייט, וכן הורה כ"ק אדמו"ר מה"מ לרבנית קרסיק ע"ה ועוד. הטעם המובא הוא לפי שהדבר מעורר בדרך כלל לבכי, צער וכד'. לגבי ביקור בקברי צדיקים, רואים שהרבי מה"מ ביקר ב'ציון' גם בחודש ניסן (אף שאין זה דומה לכל ביקור בקברי צדיקים ואכמ"ל), וכן בב' ניסן עולים לציון הרבי רש"ב, וכן מצינו שנוהגים במקומות רבים - ובפשטות הטעם להיתר הוא שאין בביקורים אלו משום צער ומספד. במקרה שיש צורך מיוחד לבקר דווקא בחודש ניסן, כגון שלא יתאפשר בזמן אחר - מאחר והדבר אינו אסור מעיקר הדין, נראה שאפשר, אך יזהרו במיוחד מלעורר עניינים של בכי והפך השמחה.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: גשר החיים פכ"ט,ה. נטעי גבריאל אבלות ח"ב פרק פג ס"ח-ט. פסקי תשובות תכט,ד, 'התקשרות' תר"ט ע' 18 הערה 10 ועוד
חודש ניסן בית קברות קברי צדיקים יארצייט
620