שאלה:
תשובה:
במצב הנוכחי, כאשר אין ספר תורה - כתבו הפוסקים שיקראו מתוך חומש, ויקראו זאת באופן שאחד קורא בקול והשאר מקשיבים. (חשוב לציין שהדבר אינו שייך במניין קבוע שאין להם ס"ת, אלא רק במצב זמני). לגבי מקום שיש בו ס"ת, והתקבצו אנשים אך לא מניין - יכולים לקרוא מתוך הס"ת, אך בלי ברכות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קריאה מתוך חומש: במגן-אברהם סימן קמג ס"ק ב "קורין בלא ברכה, שלא תשתכח תורת קריאה, ומשמע שהחזן קורא בקול רם כמו בשאר פעמים". וכן הוא בקיצור שולחן-ערוך כג, כט ובמשנה ברורה כתב: "נכון לקרות בחומשין". קריאה מס"ת בלי מנין - בפרי מגדים כתב: "וביישוב שאין מניין, אפשר טוב לקרות בלא ברכה, שלא תשתכח תורת קריאה, ושלא ילכו ג' ימים בלא תורה". ובשערי אפרים כתב: ישובים שאין שם מניין ורוצים לקרות הסדרה בתורה בכנופיא שלהם בלא ברכה כלל – רשאים, וגם יכולים לומר ההפטרה בנביאים בלא ברכה כלל, ואין להם לקרות עולים לתורה, רק אחד יקרא כל הסדרה מתוך הספר והשאר ישמעו...". ואמנם לא שייך כאן הטעם שלא תשתכח תורת קריאה, אך שייך הטעם שלא ילכו ג' ימים בלא תורה, וכן היות המצב שעת הדחק, ולכן יש להתיר בשופי.
קורונה קריאת התורה
492