שאלה:
תשובה:
כאשר מדובר על שידור חי, הרי יכול לענות "אמן" אף שאינו נחשב כשומע את הברכה בפועל, כפי שמובא לגבי בית הכנסת באלכסנדריא, שמחמת גודלו לא יכלו לשמוע את החזן בו היו מניפים סודר כדי שידעו מתי לענות. אולם מאחר שלא נמצא במקום, אינו נחשב כחלק מהמניין, וכן בכל דבר שצריך לצאת ידי חובה בשמיעה - כגון מגילה ושופר, אינו יוצא ידי חובתו, שהרי לא שומע את הקול עצמו, אלא אותות דיגטליים.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ראה שולחן מנחם חלק או"ח עמ' רמא, וכן גם שו"ת: מנחת אלעזר ח"ב סי' עב. יביע אומר ח"א או"ח סו"ס יט. מנחת שלמה ח"א סי' ט. מעשה חושב ח"א ס"א. ציץ אליעזר ח"ד סכ"ו, ס' אשי ישראל פכ"ד הע' כד.
תפילה במנין קורונה
822