שאלה:
תשובה:
עם הטלית
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: בן איש חי הלכות שנה ראשונה פרשת וירא ט"ו
ברכת התפילין תפילין
198