שאלה:
תשובה:
אסור להוציאו מתוך הסלט משום בורר, אלא יש להוציא את הסלט ממנו תוך כדי האכילה. ליתר ביאור: כאשר מוציא את הג'וק, אין זו דרך אכילה אלא דרך תיקון האוכל והרי זו מלאכה גמורה. ואף שיש כאן טורח יותר בברירת הסלט, אעפ"כ אין לברור את הג'וק אפילו כדי לאכול את הסלט לאלתר.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ט ס"א
מלאכת בורר שבת
916