שאלה:
תשובה:
ראשית יש לבדוק האם מדובר בפיצה שעונה להגדרת 'מזונות' לשיטת אדמוה"ז - דהיינו שנילושה ברוב מי פרות או חלב, שאם לא כן, ברכתה המוציא. במקרה שאכן כך, הרי שמעיקר הדין ברכתה מזונות (ואילו בעל נפש יאכל רק אחרי פת שבירך המוציא). אם אכן כך, ומדובר במשולש רגיל - פחות משיעור 4 ביצים (עד 230 גרם), הרי שאם הוא שבע ממנה, עליו לאכול אותה רק אחרי פת שנטל ידיים, בירך עליה המוציא, ויברך ברכת המזון. ואם אינו שבע ממנה, יברך מזונות ועל המחיה.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: סדר ברכות הנהנין פ"ב סעיפים ב,ז,ט - השיעורים בגרם עפ"י הגר"ח נאה.
ברכות ברכה אחרונה ברכה ראשונה נטילת ידיים
320