שאלה:
תשובה:
כן, גם כשכבר קידש בעצמו כשמגיע לביתו יכול לקדש שוב ולהוציא את בני ביתו ידי חובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה בדברי אדה"ז בסי' רעג,ו קסז,כג (שרק לכתחילה לא יקדש למי שיודע לבד) רעב קו"א ב (דמשם משמע שבקידוש היום שזה רק ברכת הגפן כאשר המקדש שותה בעצמו יכול לקדש לאחרים אף שכבר עשה קידוש שהרי הוא מחוייב בברכה כדי שיוכל לשתות מן היין ודו"ק) ראה שיחת יום ב' דר"ה תשכז. וכן נהגו מעשה בפועל מחשבי רבני אנ"ש הרב לנדא ע"ה והרב אשכנזי ע"ה ועוד.
שבת קידוש וסעודה
657