שאלה:
תשובה:
הרבי מביא במאמר ששם צבאות הוא השם היחיד משבעת שמותיו של ה' שנקרא כפי שהוא, גם שלא בשעת תפילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מאמר ד"ה ויהי בעצם היום הזה ש"פ בא תשמ"ג - התוועדויות תשמ"ג ח"ב עמ' 850, וראה שבט הלוי ח"ט יו"ד סי' רי"ח
שם השם
466