שאלה:
תשובה:
כיוון שעדיין לא התחיל לקרוא קריאת שמע, לא יכול לצאת ידי חובה בתיבות אלו שאומר הש"ץ, ולכן כשיגיע לקריאת שמע יאמר אני ה' אלוקיכם אני ה' אלוקיכם אמת, וכך יוכל להשלים שיהיו רמ"ח תיבות בקריאת שמע.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 11
תפילה קריאת שמע
362