שאלה:
תשובה:
מותר ואף צריך ללמד גוי חסידות, אלא שיש ללמד אותו נושאים הקשורים לאמונה באחדות ה' שזה נכלל בשבע מצוות בני נח.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: אג"ק כרך כ"ג עמ' ד', התוועדויות תשמ"ח ח"ד עמ' 267, התוועדויות תש"נ ח"א עמ' 419.
לימוד תורה
370