שאלה:
תשובה:
מאחר וזו אכילה ושתי'ה שיש בה משום קביעות, אין חוזר ומברך אחרי שיצא להתפנות, או בכל יציאה מועטת אחרת מהחדר.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: סדר ברכות הנהנין פ"ט סעיף יח, לעניין שתיית משקה וכד',
סעודה ברכות ברכה ראשונה בית הכיסא שינוי מקום בסעודה
922