שאלה:
תשובה:
אין מקפידים להניח המנורה בין צפון לדרום או מזרח למערב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמ' 70
חנוכה המנורה והנרות מקום ההדלקה
223