שאלה:
תשובה:
כל כלי שבא במגע עם אוכל צריך להטביל, אלא אם כן מיוצר על ידי יהודים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' ק"כ ס"א
כשרות טבילת כלים
425