שאלה:
תשובה:
כותב אדמו"ר הזקן: "יש לטעום התבשילים בערב שבת וטוב לטעום מכל תבשיל ותבשיל", ועל כך כותב כ"ק אד"ש: "איתא בפרי עץ חיים ... ויש כאלו שאכן נוהגים כך בפועל, שביום שישי טועמים ממאכלי השבת - וכמו שכתוב טועמיה חיים זכו. אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר לא ראיתי הנהגה זו בגשמיות אבל ברוחניות בוודאי שצריך להיות כן, ולא רק ביום שישי, אלא אף בכל ימות השבוע".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פע"ח שער השבת ריש פ"ג, שו"ע אדה"ז סי' ר"נ ס"ח, שערי הלו"מ ח"א עמ' רל"ט - ר"מ
שבת ערב שבת
608