שאלה:
תשובה:
אין עונים אמן אחר אל יחסרנו וכן על שאר הרחמן שנהגו לומר, וכותב כ"ק אד"ש: "ואולי שסומכים על סוף הברכה ונאמר אמן, אף שגם בזה לא ראיתי שהשומעים ידייקו לענות אז אמן".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קפ"ט ס"ו, קצוה"ש סי' מ"ז ס"ב, ספר המנהגים עמ' 22, אג"ק כרך ז' עמ' רכ"ח
ברכת המזון
324