שאלה:
תשובה:
אין לאכול, מהדרין להמנע אפילו מחשש רחוק של חלב עכו''ם.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ראה שו"ת הר-צבי יו"ד סי' ק"ג. שו"ת חלקת יעקב או"ח סי' קצ"ט, שו"ת שבט הלוי ח"י סי' ס"ו, שו"ת מאמר מרדכי (לר"מ אליהו) כרך א' יו"ד סי' ד' (דכיון שהאבקת חלב נאסר בהיותו חלב, א"כ איך יפקע האיסור). אג"ק חט"ז עמ' רמ"ג, בשונה מחלב ומגבינה, חז"ל לא אסרו חמאה של גויים, כיוון שאין אפשרות לעשות חמאה מחלב של בהמה שאינה כשרה. ובנוסף, החמאה מיוצרת מהשמנת שצפה על החלב ואותו מערבבים ומתקשה ולא מוסיפים שום חומר נוסף. ובכל זאת כותב השו"ע (יו"ד סי' קטו סעי' ג): "החמאה של עובדי כוכבים, אין מוחין לאנשי המקום שנוהגין בו היתר. ואם רוב בני המקום נוהגים איסור, אין לשנות".
כשרות מאכלי גויים
577