שאלה:
תשובה:
ניתן לערבב מים סוכר וכדומה עם לימון שכבר סחוט קודם השבת, אך אין לסחוט לימון בשבת לשם משקה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"כ ס"ו וס"י, צ"צ חידושים למס' שבת סוף פ' כ"ב,
שבת מלאכת דש
584