שאלה:
תשובה:
כותב אדמו"ר הזקן: "יש אומרים שכל העם יעמדו כשחוזר הש"ץ התפלה, כיון שמכוונים ושומעים התפלה מהש"ץ, ושומע כעונה וכאילו מתפללין בעצמן", בפועל רבים אינם מקפידים על כך, וכן כ"ק אד"ש נוהג פעמים רבות לשבת בעת חזרת הש"ץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קכ"ד ס"ז
תפילה חזרת הש"ץ
333