שאלה:
תשובה:
גם באם התפלל יש לכסות את התפילין בכתר, כיסוי התפילין הוא משום קדושת כתר ולא נוגע מעמדו של המתפלל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' כ"ה סמ"א
ראש חודש תפילין
259