שאלה:
תשובה:
בנוגע לבריאות השיניים ישנם מספר עניינים מרבותינו נשיאנו ומהם: א. "ע"י אכילת המצה יתרפא ויהיו לו שיניים בריאות...". ב. בשעת קידוש לבנה, כשאדמו"ר מהורש"ב נ"ע היה אומר 'כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה' שם את ידו הקדושה על השיניים ואמר: 'ולא יהיה לי כאב שיניים לעולם', ושם אז את ידו על השיניים. ג. בדיקת הציצית (ולספור אחד, שניים, שלוש וכו') היא סגולה לשיניים. ד. לכוון בשעת ברכת הציצית בראשי התיבות "להתעטף בציצית" שהם ל"ב חוטי הציצית והם סוד ל"ב נתיבות חכמה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אחרון של פסח תשט"ו (תורת מנחם כרך יד עמ' 33). ספר ליובאוויטש וחייליה ע' 30. קובץ מנהגי מלך (עמ' 46). וראה טהרת ישראל (על הל' נדה) סקפ"ד בהגהות לבאר יצחק סקנ"ז כו'. טעמי מנהגים עניני ר"ח סימן ת"ס בהערה בשולי הגליון דיבור-המתחיל סגולה לכאבי השיניים. הקשר בין ציצית לשיניים הובא בספרים לעניין כמה דברים – ראה במגן אברהם סי' יא ס"ק יח (ממטה משה (הלכות ציצית אות יג) בשם ר' דוד בר מנחם. של"ה (חולין ג, ע"א)), וכן הוא בכף החיים סי' יא אות יז (מקיצור של"ה ועוד) שאם היו חוטי הציצית ארוכין מדי "אל יחתוך החוטין בסכין.. רק יפסקם בשניים דל"ב שניים הם נגד ל"ב חוטין". כף החיים (סי' כד אות יב) מכתבי האריז"ל (שער הכוונות דרושי הציצית, דרוש ז). בספר "שולחן מלכים" על קיצור שולחן ערוך סי' ט (ובטעם הצבי ס"ק ט) הביא רמז נאה לקשר שבין בדיקת הציצית לשיניים, מלשון חכמים במשנתם "שניים אוחזין בטלית", פירוש: מי שיש לו כאב שיניים יאחז בטלית יבדוק ציציותיו. ועוד כתב שם (ר"י הורוויץ): "מסורת זו שבדיקת הציצית היא סגולה לכאב שיניים – מקובלת היא גם בעוד חצרות צדיקים ההולכים לאור תורת הבעש"ט וכגון בסלונים".
שונות
660