שאלה:
תשובה:
יש מקום להקל לאכול לפני התפילה גם במצב כזה, כיוון שלפני התפילה אין חובת קידוש, אחרי התפילה שמקדש יוסיף גם את ברכת הקידוש של הלילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' רע"א סט"ז, שם סי' רפ"ט ס"ב, שו"ת חלקת יעקב ח"ד סי' ל"ב
שבת קידוש וסעודה
338