שאלה:
תשובה:
יש לתקן את הבעל קורא בכל טעות שהחסיר אות או מילה, וכן בכל טעות שמשמעות המילה השתנתה בעקבות הטעות. בטעות אחרת אין לתקן, אלא שכדאי לאחר הקריאה לומר לו - בכדי שידע לפעם הבאה. בכל מקרה יש להיזהר לעשות זאת בצורה נעימה וללא הלבנת פנים חלילה. אמנם הצמח צדק היה נהוג לעצור את הבעל קורא ולתקן אותו אפילו על טעות בטעמי המקרא במקומות שלא משנים את משמעות הדברים, אך כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לא נהגו להתערב בענינים הקשורים עם ניהול בית הכנסת, ואף לא הורו לתקן את הבעל קורא ולדקדק אתו, וכן הוא מנהג הרבי.
נכתב ע"י הרב שרגא נתן דהן
מקור: טואו"ח סקמ"ב, שו"ע שם, משנ"ב שם סק"ד, ספר השיחות תש"ד (המתורגם) ע' מג, וראה פרדס חב"ד גליון 19 ע' 8 ובמקורות המצויינים שם.
קריאת התורה
418