שאלה:
תשובה:
יש לתקן את הבעל קורא בכל טעות שהחסיר אות או מילה, וכן בכל טעות שמשמעות המילה השתנתה בעקבות הטעות. בטעות אחרת אין לתקן, אלא שכדאי לאחר הקריאה לומר לו שידע לפעם הבאה. בכל מקרה יש להיזהר לעשות זאת בצורה נעימה וללא הלבנת פנים חלילה. אמנם הצמח צדק היה נהוג לעצור את הבעל קורא ולתקן אותו אפילו על טעות בטעמי המקרא במקומות שלא משנים את משמעות הדברים, ואפילו בפסוקים עם שם ה', אך אדמו"ר הרש"ב אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר שליט"א לא נהגו להתערב בענינים הקשורים עם ניהול בית הכנסת, ולא הורו לתקן את הבעל קורא ולדקדק איתו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: טור או"ח סי' קמ"ב, שו"ע שם, משנ"ב שם ס"ק ד', ספר השיחות תש"ד (המתורגם) עמ' מ"ג, וראה פרדס חב"ד גליון 19 עמוד 8 ובמקורות המצויינים שם
קריאת התורה
362