שאלה:
תשובה:
אסור בשבת לחתוך יבלת משום איסור גוזז.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"מ ס"ג
שבת מלאכת גוזז
427