שאלה:
תשובה:
כשממש צריך דחוף מותר וצריך ללכת להתפנות לפני תפילת שמונה עשרה, אך בגדולים אם יכול להעמיד את עצמו יחכה לאחר תפילת שמונה עשרה, בכל מקרה את ברכת אשר יצר יברך אחר שיסיים שמונה עשרה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' צ"ב ס"ב, סידור אדה"ז סדר הנטילה, קצוה"ש סי' י"ח ס"ז, בדה"ש שם ס"ק כ"ח
תפילה ברכות קריאת שמע הפסק בתפילה בית הכיסא
386