שאלה:
תשובה:
כאשר התבשיל עדיין לא מבושל כל צרכו אין לכסות את המכסה כיוון שמוסיף בבישול התבשיל, אך כאשר ברור כי התבשיל כבר מבושל כל צרכו מותר לפתוח ולסגור את המכסה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצוה"ש סי' קכ"ד ס"ג בדה"ש ס"ק י', שבת כהלכה פ"ה סי"ז
שבת מלאכת אופה ומבשל
353