שאלה:
תשובה:
במקומות שכתוב שעונים רק 'קדוש' 'ברוך' ו'ימלוך' כבברכות קריאת שמע וכדומה עונים עליהם בלבד, ללא 'נקדישך' וללא תוספות שבת.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: שו"ע אדה"ז ס"ט ס"ה, קצות השולחן סי' י"ט בדה"ש ס"ק ה'
תפילה הפסק בתפילה
295