שאלה:
תשובה:
בעיקרון השוכח לומר ותן טל ומטר ולא נזכר עד זמן התפילה שאחריה צריך להתפלל תפילה נוספת לשם תשלומין. אך תפילת תשלומין ניתן להתפלל רק בסמיכות לתפילה שאחריה, ולכן כיוון שכבר עבר זמן מתפילת שחרית אין אפשרות כעת להשלים את ערבית, וטוב שיתפלל עוד תפילה כתפילת נדבה ויוסיף בה איזה בקשה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ק"ח ס"ז ס"ט וסי"ז, שם סי' קי"ז ס"ד - ה',
תפילה תפילת תשלומין ברכת השנים
295