שאלה:
תשובה:
כשם שאין להכין משבת לחול, כך אין להכין משבת לשבת הבאה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצוה"ש סי' קי"ז בדה"ש ס"ק ג', ארחות שבת ח"ב פכ"ב סעיף קע"ז, וראה שו"ע אדה"ז סי' ש' ס"ד
שבת הכנה משבת לחול
355