שאלה:
תשובה:
באם העלה האמצעי נפתח ברוב ארכו, הלולב פסול. אמנם החל מהיום השני של חג הסוכות גם לולב זה כשר לברכה. באם נפתח רק מיעוטו, הרי הוא כשר גם ביום הראשון, אך לכתחילה נכון לקנות לולב שהוא סגור לגמרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרמ"ה ס"י - י"א, שם סי' תרמ"ט סי"ט.
סוכות ארבעת המינים לולב
855