שאלה:
תשובה:
אין מברכים על עשיית הסוכה. אך מן הדין היה ראוי לברך 'שהחיינו' על עשייתה, אלא שברכת שהחיינו שאומרים בקידוש בליל יום טוב, פוטרים גם את עשיית הסוכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרמ"א ס"א
סוכות בניית הסוכה ברכת שהחיינו
380