שאלה:
תשובה:
אם השחיטה לא הייתה כראוי והעוף נעשה נבילה - צריך להביא 'כפרה' אחרת. אך אם השחיטה הייתה כדין, אפילו נמצא העוף טריפה - מועיל לכפרה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שער הכולל פמ"ד סוס"ב
ערב יום כיפור כפרות
325