שאלה:
תשובה:
לא, כאשר כהן חי עם אישה שאסורה לו, אין מכבדים אותו ככהן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף מ', שו"ע אדה"ז שם סנ"ג, משנ"ב שם ס"ק קמ"ז,
כהן זימון
495